نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب تکنیک های مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها

دسته بندی :کتاب های مهندسی عمران 9 فروردین 1399 نواندیشان 2634
کتاب تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه

کتاب تکنیک های مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها در قالب پروژه های کاربردی با استفاده از برنامه های SAFE و ETABS و SAP2000 تألیف مهندس حسن باجی و مهندس جواد هاشمی را به صورت PDF در 874 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

این کتـاب به صورت کاربردی و پروژه محور به آموزش نرم افزار های SAFE و ETABS و SAP2000 و مدلسازی و تحلیل و طراحی سازه ها با استفاده از این نرم افزارها می پردازد.

سرفصل های کتاب مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها :

بخش اول: پروژه های SAP2000

فصل اول: تحلیل و طراحی یک قاب فولادی ساده
 • مقدمه
 • معرفی پروژه
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی اعضای فولادی
فصل دوم: تحلیل و طراحی یک سوله
 • معرفی پروژه
 • قابلیت های مورد استفاده
 • مقطع اعضای سوله
 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری جانبی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل و مرور نتایج خروجی
 • طراحی سازه
فصل سوم: تحلیل و طراحی یک ساختمان 5 طبقه
 • معرفی پروژه
 • قابلیت های مورد استفاده
 • مشخصات مصالح
 • مقاطع اعضا
 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری جانبی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل و مرور نتایج خروجی
 • طراحی مدل
فصل چهارم: تحلیل و طراحی یک ساختمان بتنی 7 طبقه
 • معرفی پروژه
 • قابلیت های مورد بررسی
 • مشخصات مصالح
 • مقاطع اعضا
 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری جانبی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • طراحی مدل
فصل پنجم: تحلیل و طراحی یک سازه فضاکار
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • مقاطع اعضا
 • بارگذاری
 • قابلیت های مورد بررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل و مرور خروجی ها
 • طراحی مدل
فصل ششم: تحلیل و طراحی یک مخزن هوایی
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • مقاطع اعضا
 • بارگذاری مخزن
 • قابلیت های مورد بررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل و مرور نتایج خروجی
 • طراحی اسکلت فولادی
فصل هفتم: تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی یک ساختمان
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • مقاطع اعضای سازه
 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری استاتیکی معادل
 • بارگذاری طیفی
 • بارگذاری تارخچه زمانی
 • نکته ای در مورد محاسبه خودکار جرم
 • نکاتی در مورد بارگذاری جانبی زلزله (مطابق آیین نامه 2800)
 • قابلیت های مورد استفاده
 • ساخت مدل
 • انجام عملیات تحلیل و مرور خروجی
 • انجام عملیات طراحی
فصل هشتم: تحلیل یک سازه با اعضای کابلی
 • معرفی پروژه
 • قابلیت های مورد بررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی سازه
فصل نهم: تحلیل غیرخطی یک قاب دوبعدی
 • مقدمه
 • معرفی پروژه
 • مدلسازی قاب با سیستم قابل خمشی ویژه در برنامه ETABS
 • تحلیل و طراحی مدل ساخته شده در ETABS
 • ایجاد فایل ورودی برنامه SAP200
 • تعریف مشخصات لازم برای تحلیل غیرخطی
 • تحلیل سازه و بررسی نتایج تحلیل
 • بررسی رفتار غیرخطی قاب خمشی معمولی
فصل دهم: تحلیل و طراحی یک پل قوسی
 • مقدمه
 • معرفی مشخصات پل موردنظر
 • مدلسازی پل
 • معرفی مشخصات سازه
 • اختصاص مشخصات سازه
 • تحلیل و طراحی سازه

بخش دوم: پروژه های ETABS

فصل اول: تحلیل و طراحی ساختمان بتنی 5 طبقه با قاب خمشی متوسط
 • معرفی پروژه
 • سیستم های باربر
 • مصالح مصرفی
 • آیین نامه های مورداستفاده
 • مقاطع تیر و ستون
 • بارگذاری
 • نوع تحلیل انجام شده
 • تشکیل مدل کامپیوتری ساختمان
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی سازه
فصل دوم: طراحی یک ساختمان بتنی 7 طبقه با دیوار برشی
 • معرفی پروژه
 • مصالح مصرفی
 • آیین نامه مورد استفاده
 • مقاطع تیر و ستون
 • ضخامت دال
 • باگذاری
 • ستون گذاری و تیرریزی
 • ساخت مدل
 • تحلیل سازه
 • طراحی اسکلت بتنی سازه
 • طراحی دیوارهای برشی
 • کنترل قابل خمشی تحت 25% نیروی زلزله
 • انتقال عکس العمل های تکیه گاهی به SAFE
فصل سوم: طراحی یک ساختمان بتنی 7 طبقه با دیوار برشی
 • مقدمه
 • معرفی ساختمان
 • ساخت مدل
 • تعریف مشخصات اعضا و ساختمان
 • اختصاص مشخصات به اعضا
 • تنظیم شرایط و انجام عملیات تحلیل
 • بررسی نتایج تحلیل
 • طراحی اعضای اسکلت بتنی (تیرها و ستون ها)
 • طراحی دیورهای برشی
 • کنترل ضوابط ویژه طراحی
فصل چهارم: تحلیل و طراحی ساختمان 5 طبقه با مهاربندی X
 • معرفی پروژه
 • سیستم های باربر
 • مصالح مصرفی
 • آیین نامه های مورداستفاده
 • مقاطع تیر، ستون و بادبند
 • بارگذاری
 • نوع تحلیل انجام شده
 • مدل کامپیوتری
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی اسکلت فلزی
فصل پنجم: تحلیل و طراحی ساختمان فولادی 5 طبقه با مهاربندی واگرا
 • مقدمه
 • معرفی ساختمان
 • ساخت مدل
 • تعریف مشخصات عناصر و بارهای وارده
 • اختصاص مشخصات به عناصر سازه
 • تنظیم شرایط و انجام عملیات تحلیل
 • طراحی اسکلت فولادی ساختمان
 • چاپ و استفاده از خروجی ها
فصل ششم: تحلیل و طراحی ساختمان فولادی 3 طبقه با قاب خمشی ویژه و سقف مرکب
 • مقدمه
 • معرفی پروژه
 • مقاطع اعضا
 • سیستم های باربر
 • مشخصات مصالح
 • آیین نامه های مورداستفاده
 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری جانبی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل و مرور نتایج خروجی
 • طراحی اسکلت فولادی سازه
 • طراحی تیرهای مرکب
 • انتقال عکس العمل تکیه گاهی به SAFE
فصل هفتم: تحلیل و طراحی ساختمان فولادی 4 طبقه با قاب خمشی ویژه
 • مقدمه
 • مشخصات ساختمان
 • مدلسازی ساختمان
 • ویرایش و اصلاح مدل هندسی ساختمانی
 • تعریف مشخصات ساختمان
 • اختصاص مشخصات به عناصر سازه
 • تنظیم شرایط و انجام عملیات تحلیل
 • طراحی اسکلت فلزی

بخش سوم: پروژه های SAFE

فصل اول: تحلیل و طراحی یک پی منفرد با شنار
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مکانیکی مصالح خاک
 • بارهای وارد بر سازه
 • قابلیت های مورد بررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی پی
فصل دوم: تحلیل طراحی یک پی نواری
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • بارهای وارد بر پی
 • قابلیت های موردبررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی پی
فصل سوم: تحلیل و طراحی یک پی گسترده
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • بارگذاری
 • قابلیت های موردبررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل سازه پی
 • مرور نتایج خروجی
 • ترسیم نوارهای طراحی
 • طراحی پی
فصل چهارم: تحلیل و طراحی یک پی گسترده با شمع
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • بارگذاری
 • قابلیت های مورد بررسی
 • ساخت مدل
 • تحلیل پی
 • مرور نتایج خروجی
 • طراحی پی
فصل پنجم: تحلیل و طراحی یک دال
 • معرفی پروژه
 • مشخصات مصالح
 • بارگذاری
 • قابلیت های بررسی شده در پروژه
 • ساخت مدل
 • تحلیل مدل
 • طراحی دال

بخش چهارم: برنامه های جانبی

فصل اول: معرفی برنامه ساخت مقاطع ایرانی ISB
 • مقدمه
 • مقطع قابل ساخت توسط ISB
 • نحوه استفاده از برنامه ISB
 • فرمت ورودی برنامه ISB
 • مثالی از کاربرد برنامه ISB
فصل دوم: معرفی برنامه ساخت فایل ورودی برنامه SAFE
 • مقدمه
 • فرمت ورودی متنی برنامه SAFE
 • معرفی برنامه مولد فایل ورودی SAFE

جهت رعایت حقوق ناشر، نسخه کامل کتاب را می توانید از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

آموزش نرم افزار Etabs به صورت تصویری و به زبان فارسی همراه با نرم افزار Etabs را از لینک زیر می توانید تهیه نمایید:

آموزش تصویری Etabs

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0