جزوه جمعیت شناسی سالمندی دانشگاه پیام نور

بازدید: 1341 بازدید
جزوه جمعیت شناسی سالمندی

جزوه جمعیت شناسی سالمندی دانشگاه پیام نور که توسط دکتر جعفر کردزنگنه برای درس جمعیت شناسی سالخوردگی تهیه شده است را به صورت PDF در 112 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

سالخوردگی مفهوم عام و گستردهاي است که تغییرات جسمانی در طول عمر بزرگسالی، تغییرات روانشناختی در ذهن و توانایی هاي ذهنی، تغییرات روانشناختی-اجتماعی در آنچه که می اندیشیم و باور داریم و تغییرات اجتماعی در این که چگونه دیده می شویم، چه انتظاري می توانیم داشته باشیم و چه انتظاري از ما وجود دارد، را در برمی گیرد (اشلی به نقل از کوششی، 1387).

فهرست مطالب جزوه جمعیت شناسی سالمندی :

فصل اول: تعاریف و شاخص هاي سالخوردگی

 • مقدمه
 • ارزشها، نگرش ها و دیدگاه هاي موجود در مورد سالمندان
 • تعریف سالمند
 • سالخوردگی جمعیت
 • شاخص هاي بررسی ساخت سنی جمعیت با تاکید بر شاخص هاي سالمندي جمعیت

فصل دوم: سالخوردگی جمعیت در جهان و ایران

 • مقدمه
 • روند سالخوردگی جمعیت در جهان
 • روند سالخوردگی جمعیت در ایران
 • تغییرات جمعیت سالمندان در ایران
 • عوامل موثر بر سالخوردگی جمعیت
 • جمع بندي و نتیجه گیري

فصل سوم : بهداشت و سلامت سالمندان

 • مقدمه
 • سلامتی
 • مشخصات عمومی پیري
 • سن به عنوان معرفی از سلامتی
 • سن تقویمی و سن همراه با سلامتی
 • آیا بیماري و ناتوانی یک بخش طبیعی از زندگی سالمندي است
 • سبک زندگی، بیماري و ناتوانی
 • ناتوانی، سلامتی و محیط
 • سلامت روانی و عملکرد شناختی در سالمندان
 • سلامت اجتماعی سالمندان
 • کمیت زندگی در برابر کیفیت زندگی (مرگ ومیر در برابر اختلال در سلامتی) استراتژي سالمندي فعال
 • مهمترین علل مرگ ومیر، عوامل خطر و سالهاي از دست رفته عمر سالمندان در ایران
 • ارتقاي سلامت
 • توامندسازي در سالمندان
 • نگاهی به روز جهانی سالمند
 • جمع بندي و نتیجه گیري

فصل پنجم : چالش هاي پیش رو و الزامات سیاستی

 • مقدمه
 • چالش ها و مسایل پیشرو
 • انتخاب سیاستهاي موثر جهت مقابله با پدیده سالمندي
 • نگاهی به مهمترین موارد در مورد وضعیت سالمندان در ایران
 • الزامات سیاستی در مورد سالمندان

نام فایل: جزوه جمعیت شناسی سالمندی دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب