نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه

دسته بندی :علوم اجتماعی 22 آبان 1398 نواندیشان 3090
جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه

جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه ویژه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی که توسط دکتر لطیف پرتوی در دانشگاه پیام نور تهیه شده است را به صورت PDF در 207 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

اگرچه مساله جمعیت از دیرباز مورد توجه محققان بوده، اما رشد نامتناسب جمعیت و پیامدهاي اجتماعی-اقتصادي آن در دهه هاي اخیر، نظر بسیاري از پژوهشگران را به مساله ي جمعیت و تغییرات کمی و کیفی آن معطوف ساخته است. تعامل جمعیت و توسعه واهمیت فزاینده ي این تعامل، جمعیت شناسی را به صورت یکی از رشته هاي دانشگاهی درآورده است که ارتباط تنگاتنگی با برنامه هاي توسعه ي پایدار دارد.

فهرست مطالب جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه :

اصول اولیه تحلیل های جمعیت شناسی

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • حجم جمعیت
 • توزیع جمعیت
 • ترکیب جمعیت
 • ساختار جمعیت
 • ترکیب جنسی
 • قومیت و نژاد
 • تغییر
 • رشد نمایی
 • معادله اصلی جمعیت شناختی

ساختار سنی و جنسی جمعیت

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • مقدمات
 • ساختار سنی و جنسی به عنوان یک سابقه تاریخی
 • عوامل جمعیت شناختی شکل دهنده ساختار سنی و جنسی جمعیت
 • تفاوت های ساختار سنی و جنسی جمعیت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
 • پیامدهای تغییر در ساختار سنی و جنسی جمعیت
 • پیامدهای جوان بودن ساختار سنی جمعیت
 • پیامدهای سالخوردگی جمعیت

پیش بینی جمعیت

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • روش های پیش بینی جمعیت
 • مقدمه
 • مفهوم شناسی پیش بینی جمعیت
 • چرا پیش بینی جمعیت
 • رویکردهای مرتبط با پیش بینی جمعیت
 • روش ریاضی
 • محدودیت های روش ریاضی
 • روش ترکیبی
 • مراحل پیش بینی جمعیت با روش ترکیبی
 • نرم افزارهای پیش بینی جمعیت با روش ترکیبی
 • مراحل پیش بینی جمعیت با نرم افزار DemProj

جمعیت و آموزش

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • عوامل موثر بر تشدید نیازهای آموزشی
 • توزیع جغرافیایی جمعیت و مکانیابی فضاهای آموزشی
 • تغییرات جمعیت و تأثیر آن بر برنامه ریزی آموزشی
 • زاد و ولد و باروری
 • پیش بینی ارقام ثبت نام مدارس
 • پیش بینی آموزش
 • روش شناسی پیش بینی آموزشی
 • شمار پیش بینی شده ثبت نام کننده ها
 • کدام روش را باید انتخاب کرد؟
 • معرفی نرم افزار پیش بینی آموزشی Workers
 • مدل های چهارگانه Workers
 • پیش بینی جمعیت دانش آموزی

جمعیت و بهداشت

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • توسعه بهداشت زمینه ساز رشد سریع جمعیت
 • بهداشت و تندرستی
 • گذار جمعیت شناختی و گذار بیماری شناختی
 • گذار مرگ و میر
 • گذار بیماری شناختی
 • اختلال در سلامتی
 • جمعیت و بهداشت عمومی

جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • جمعیت، منبع تولید و عامل مصرف
 • اندازه گیری و عرضه نیروی کار
 • مدل قاضی فاروق
 • رشد عرضه نیروی کار
 • الگوهای اشتغال در کشورهای در حال توسعه

تأثیر تحولات ساختار سنی جمعیت بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران

تهیه شده توسط نادر مطیع حق شناسی، استادیار جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 • مقدمه
 • اهداف
 • داده و روش
 • مبانی نظری
 • اثر رشد جمعیت و مولفه های آن بر عرضه نیروی کار
 • نظریه ها و مدل های جمعیت شناختی
 • تعیین کننده های جمعیتی نیروی کار در ایران: شواهد تجربی
 • یافته ها
 • تحولات ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران طی سال های 1385-1345
 • تحولات عرضه نیروی انسانی (جمعیت فعال اقتصادی) در ایران طی سال های 1385-1345
 • تحولات جمعیت شاغل و بیکار از نظر اقتصادی در ایران به تفکیک جنس و گروه های سنی پنج ساله طی سال های 1385-1345
 • تحولات سهم شاغلین در بخش های عمده فعالیت اقتصادی
 • سنجش تأثیر تحولات ساختار جمعیتی بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران
 • آینده نگری کل جمعیت و جمعیت واقع در سن فعالیت در ایران براساس سناریوهای مختلف
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات و توصیه سیاسی

جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • مقدمه
 • سیر تکاملی موضوع جمعیت، محیط زست و منابع در قرن بیستم
 • رویکردهای تبیینی
 • مدل اجتماعی – زیست شناختی
 • رویکرد اکولوژیکی
 • رویکرد سیستمی
 • تعامل جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی
 • حجم و رشد جمعیت، روندها و مسائل زیست محیطی
 • توزیع جمعیت، روندها و مسائل زیست محیطی
 • ترکیب جمعیت، روندها و مسائل زیست محیطی
 • تأثیر محیط زیست بر جمعیت

تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره جمعیتی در ایران : پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی

تهیه شده توسط رسول صادقی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران

 • ملاحظات نظری
 • پیشینه تحقیق
 • تغییرات حجم و رشد جمعیت در ایران
 • گذار ساختارهای سنی جمعیت ایران
 • زمانبندی و طول مدت پنجره جمعیتی در ایران
 • نتایج و پیامدهای اقتصادی پنجره جمعیتی
 • نتیجه گیری و الزامات سیاستی

سیاست جمعیتی

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • مقدمه
 • سیاست جمعیتی چیست؟
 • دوگانگی در سیاست گذاری جمعیتی
 • سیاست گذاری جمعیتی، چه زمانی و چرا؟
 • هدف از سیاست گذاری جمعیتی چیست؟
 • انواع سیاست های جمعیتی
 • سیاست گذاری جمعیتی و برنامه ریزی توسعه
 • سیاستگذاری جمعیتی در ایران

ضرورت تدوین سیاست های جامع جمعیت در ایران

تهیه شده توسط محمدجلال عباسی شوازی و میمنت حسینی چاوشی

 • خلاصه اجرایی
 • مقدمه
 • روند تحولات و ویژگی های جمعیت در کشور
 • روند گذشته و آینده باروری در ایران
 • تفاوت های منطقه ای باروری
 • تحولات ساختار سنی جمعیت
 • پیش بینی آینده جمعیت ایران
 • تأثیر برنامه های تنظیم خانواده بر رشد جمعیت
 • سیاست های جمعیتی مناسب با وضعیت ایران

تورم جوانی جمعیت در ایران، دلالت ها و الزامات سیاستی

تهیه شده توسط رسول صادقی و محمدجلال عباسی شوازی

 • مقدمه
 • تورم جوانی و آغاز فاز پنجره جمعیتی
 • تحلیل وضعیت جوانان در ایران
 • سیاست ها و برنامه های جوانان
 • نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی

دلالت های سیاستی مسائل کنونی و پیش روی : سالخوردگی جمعیت در ایران

تهیه شده توسط مجید کوششی

 • خلاصه مدیریتی
 • مقدمه
 • تحلیل وضعیت و روندهای جمعیتی – اجتماعی و سلامت سالمندان ایران
 • گزینه های سیاستی
 • پیشنهادات

مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران : وضعیت، چالش ها و راهکارهای سیاستی

تهیه شده توسط حسین محمودیان

 • چکیده
 • مقدمه
 • وضعیت مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران
 • توزیع سنی و جنسی مهاجران
 • علل مهاجرت داخلی
 • شهرنشینی
 • چالش های مرتبط با مهاجرت و شهرنشینی
 • سیاست های مرتبط با مهاجرت و شهرنشینی
 • عملکرد سیاست های اجرا شده
 • راهکارهای سیاستی
 • پیشنهادات سیاستی

نام فایل: جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0