جزوه فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

بازدید: 7184 بازدید
جزوه فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

جزوه فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی که توسط اسد، آقایاري، فشی و شهسوار تهیه شده است را به صورت PDF در 169 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

اساس عمل سیستم عصبی پدیده کنترل به وسیله مبادله پیام است. دستگاه عصبی همراه دستگاه غدد درون ریز، بیشتر وظایف کنترلی بدن را بر عهده دارد. بطور کلی دستگاه عصبی، فعالیتهاي سریع بدن مثل انقباضات عضلانی، وقایع احشایی داراي تغییر سریع و حتی میزان ترشح برخی از غدد درون ریز را کنترل می کند.

فهرست مطالب جزوه فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی :

فصل اول: مقدمه اي بر سیستم عصبی و اجزاي آن

 • مقدمه
 • عملکرد هماهنگ سیستم عصبی و غدد درون ریز
 • تبادل پیام در سیستم عصبی
 • نورون یا سلول عصبی
 • انواع نورون ها از نظر شکل و ساختار
 • انواع نورون ها از نظر عملکرد
 • آناتومی نورون
 • پتانسیل استراحت غشاي نورون
 • عملکرد گیرنده ای
 • عملکرد جمع پذیری یا پردازش
 • صدور محرك (ایمپالس)
 • هدایت پیام
 • انتقال پیام
 • اجزا سیستم عصبی
 • سیستم عصبی مرکزي و اجزاي آن
 • مغز
 • نخاع
 • نوروگلیا
 • دستگاه عصبی محیطی
 • تنظیم محیط خارجی نورون ها
 • خلاصه
 • پرسش های چهارگزینه ای

فصل دوم: میانجی و انتقال دهنده هاي عصبی

 • مقدمه
 • میانجی ها
 • طبقه بندي میانجی ها
 • میانجی هاي با وزن مولکولی کم
 • استیل کولین
 • اسید هاي آمینه
 • آمین هاي بیوژنیک
 • کاتکولامین ها
 • سروتونین
 • پپتیدهاي عصبی
 • چند اصل کلی درباره میانجی ها
 • حمل آکسونی
 • روتروفینها
 • سازوکار انتقال نروتروفین ها در سیستم عصبی: با تاکید بر نقش موتور پروتئینها
 • طبقه بندي انتقال آکسونی
 • نقش موتور پروتئین ها در انتقال درون نورونی
 • خلاصه

فصل سوم: کنترل عصبی

 • مقدمه
 • سازمان سیستم عصبی حرکتی
 • مغز
 • طناب نخاعی
 • سیستم عصبی محیطی
 • قوس بازتاب خودمختار
 • بازتاب هاي پیچیده
 • بازتاب هاي فراگرفته شده
 • نورو ن حرکتی قدامی
 • محل اتصال عصبی عضلانی (صفحه محرکه انتهایی)
 • فیزیولوژي واحد حرکتی
 • مشخصات تکانه ای
 • مشخصات تولید کنندگی تنش
 • گیرنده هاي عضلات، مفاصل و تاندون
 • دوك عضلانی
 • اندام هاي وتري گلژي
 • خلاصه
 • پرسش هاي چهار گزینه ای

فصل چهارم: سیستم عضلانی

 • مقدمه
 • انواع عضلات: عضله اسکلتی، قلبی و صاف
 • ساختار عضله اسکلتی
 • ترکیب شیمیایی عضله
 • منبع خونی
 • غشا سلول عضله
 • سارکومر
 • نحوه قرارگیري اکتین میوزین
 • فراساختار سارکومر
 • ساختمان مولکولی سارکومر
 • رشته هاي نازک
 • رشته هاي ضخیم
 • سیستم لوله اي T داخل عضله
 • وقایع شیمیایی و مکانیکی طی انقباض و استراحت
 • عمل مکانیکی پل هاي عرضی
 • جفت شدن تحریک انقباض
 • استراحت
 • توالی وقایع طی تحریک انقباض عضله
 • انواع تار عضلانی
 • اندازه انواع تارهاي عضلانی
 • تارهاي عضلانی تندتنش
 • تقسیمات فرعی تارهاي تندتنش
 • تارهاي عضلانی کندتنش
 • تفاوت انواع تار عضلانی بین گروه هاي ورزشکاران
 • خلاصه
 • پرسش هاي چهار گزینه ای

فصل پنجم: نروکاینها

 • مقدمه
 • نروکاینها
 • CNTF & LIF
 • آنکوستاتین – M (OSM)
 • اینترلوکین – 37
 • خانواده اینترلوکین – 12
 • اینترفرون گاما (IFN-T)
 • خلاصه
 • پرسشهاي چهار گزینه اي

نام فایل: جزوه فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب