نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری

کتاب روش های نوین در آموزش

کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری نوشته دکتر محمداحسان تقی زاده که در دانشگاه پیام نور تهیه شده است را به صورت PDF در 328 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

قرن بیست و یکم عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است، و این دانایی بر اندام جامعه لباس توانایی می پوشاند و تمام عرصه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله رویکرد محلی محور آموزش و تربیت را به رویکرد جهانی تبدیل می نماید. آموزش الکترونیکی یکی از این دستاوردهاي بشري است که دنیاي علم را متحول کرده است.

سرفصل های کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری :

فصل اول – کلیات و مفهوم شناسی

 • انقلاب یادگیري الکترونیکی
 • تعریف یادگیري الکترونیکی
 • مفهوم E در یادگیري الکترونیکی
 • تعریف آموزش الکترونیکی
 • تعریف دوره الکترونیکی
 • جامعه اطلاعاتی و رویکردهاي نوین در آموزش
 • ویژگی هاي آموزش از دور
 • علل گسترش آموزش از دور
 • آموزش فراگیر محور و آموزش معلم محور
 • روند تحول آموزش افزارها در فرایند یاددهی – یادگیري
 • محیط هاي چندرسانه اي در آموزش
 • محیط هاي مجازي
 • سامانه هاي شبیه سازي
 • سامانه هاي نمایشی مجازي
 • کلاس درس مجازي
 • محاوره انسان و رایانه
 • سفارشی کردن آموزش
 • آموزش الکترونیکی
 • سامانه ي مدیریت آموزشی
 • سامانه مدیریت محتواي آموزش
 • فناوري هاي آموزش الکترونیکی
 • متن
 • مستندات
 • صوت و تصویر
 • پست الکترونیکی
 • پیام رسانی فوري و گفت و گو
 • گروه هاي خبري
 • تابلوهاي اعلانات
 • تخته هاي سفید
 • برنامه هاي کاربردي اشتراکی
 • کنفرانس هاي صوتی یا ویدئویی
 • فضاهاي مجازي چند کاربره
 • محیط هاي مجازي گرافیکی
 • شبیه سازي
 • پایگاه داده ها
 • نرم افزارهاي کنترل از دور
 • معلم مجازي
 • فناوري هاي آموزشی
 • خط
 • رادیو، تلویزیون و رایانه

فصل دوم – مبانی نظري یادگیري الکترونیکی

 • دیدگاه فلسفی
 • دیدگاه اجرایی
 • مسئولیت و کنترل
 • مفاهیم نظري
 • اصول
 • اصول تدریس
 • تدریس و فناوري
 • پیدایش صنعت یادگیري مبتنی بر وب
 • بنیان راهبردي براي یادگیري الکترونیکی
 • منافع و مزایاي یادگیري الکترونیکی
 • طراحی محتواي آموزش الکترونیکی
 • آموزش الکترونیکی و کار مجازي
 • آموزش الکترونیکی و آموزش از دور
 • منافع آموزش الکترونیکی
 • دانشگاه هاي مجازي
 • کارمجازي و کار از دور

فصل سوم – مکاتب یادگیري

 • مکتب یادگیري رفتارگرایی
 • پیشنهاد هاي مکتب رفتار گرایی براي طراحی یادگیري الکترونیکی
 • پیشنهادهاي مکتب شناخت گرایی براي طراحی آموزش الکترونیکی
 • تعریف یادگیري و یادآوري در روانشناسی خبرپردازي
 • مقایسه انسان و کامپیوتر در نظریه خبرپردازي
 • مکتب یادگیري ساخت گرایی
 • آماده سازي یادگیرنده
 • فعالیت هاي یادگیرنده
 • تعامل یادگیرنده
 • انتقال یادگیري
 • برنامه ریزي براي آینده
 • کاربردهاي دیدگاه ساخت گرایی براي طراحی محتواي آموزش الکترونیکی
 • کارکردهاي نظریه آموزش یادگیري الکترونیکی
 • سبک هاي یادگیري
 • تعریف سبک هاي یادگیري
 • توجه به سبک هاي یادگیري مختلف
 • توانایی هاي شبکه
 • یادگیري الکترونیکی و حضور اجتماعی
 • نقشتعامل در یادگیري الکترونیکی
 • تعامل دانشجو – دانشجو
 • تعامل دانشجو – استاد
 • تعامل دانشجو – محتوا
 • تعامل استاد – استاد
 • تعامل استاد – محتوا
 • تعامل محتوا – محتوا
 • الگویی براي یادگیري الکترونیکی
 • به سوي نظریه اي براي یادگیري الکترونیکی
 • دانشجوي یادگیري الکترونیکی
 • جلب رضایت دانشجویان در یادگیري الکترونیکی

فصل چهارم – موسسه و دانشگاه مجازي سنجش و استاندارد آن

 • استاندارد هاي مطرح در یادگیري الکترونیکی
 • تعریف موسسه آموزش مجازي
 • دانشگاه مجازي و خصوصیات آن
 • پیش بایست راه اندازي دانشگاه مجازي
 • نیازهاي دانشجویان یادگیري الکترونیکی
 • سنجش و ارزشیابی در یادگیري الکترونیکی
 • سنجش عملکرد دانشجویان

فصل پنجم – راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی

 • راهکارهاي توسعه آموزشی الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس نظرات متخصصین
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوهاي توسعه اي کشورهاي دنیا
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور چین
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور تایلند
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور ژاپن
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور مالزی
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور فیلیپین
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور امارات متحده عربی
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور بحرین
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور اندونزی
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور عربستان
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور غنا
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور مصر
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور آفریقای جنوبی
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور کنیا
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور فرانسه
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور انگلستان
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور سوئد
 • راهکارهاي توسعه آموزش الکترونیکی در کشور آمریکا
 • الگوي (مدل) مناسب جهت توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

فصل ششم – دیدگاه ها و روش هاي آموزش و یادگیري

 • تعریف یادگیري
 • دیدگاه هاي یادگیري
 • دیدگاه رفتاري
 • دیدگاه شناختی
 • دیدگاه شناختی اجتماعی
 • دیدگاه زیگلر
 • رویکرد ساخت گرایی اجتماعی به تدریس
 • اینترنت
 • تفاوت بین نظریه پردازش اطلاعات و نظریه رفتارگرایی
 • پیشینه رویکرد پردازش اطلاعات
 • یادگیري گروهی با کامپیوتر
 • آثار منفی یادگیري الکترونیکی بر سامانه ي آموزش و فراگیران
 • شیوه استفاده ازکامپیوتر در تدریس و یادگیري
 • روش سخنرانی
 • روش آزمایش فکر
 • روش خواندن
 • روش نمایش (ارایه)
 • روش بحث و گفت و گو
 • روش تماشاي فیلم
 • روش ایفای نقش
 • روش بحث
 • روش کار گروهی
 • روش بازی، شبیه سازي، ایفاي نقش
 • روش پروژه و تکالیف درسی
 • روش اکتشافی هدایت شده
 • روش خلاقیت، طراحی و نوآوري
 • روش یادگیري از طریق تجربه
 • روش استفاده از وسایل کمک تدریس

فصل هفتم – مهارت هاي آموزشی و یادگیري

 • مهارت هاي یادگیري (برای معلم و استاد)
 • مهارت هاي فردي و شخصی
 • مهارت هاي حرفه ای
 • مهارت هاي آموزشی
 • مفهوم آموزش و پرورش سازنده
 • روندهاي مثبت یادگیري
 • رابطه بین طرح آموزشی و نظریه هاي یادگیري
 • نقد و ارزشیابی
 • نقشه راه
 • مفهوم خودکنترلی
 • رویکردهاي شناختی – رفتاري
 • تبیین تعامل سه سازه، شخصیت، انگیزش و عملکرد در فرایند یادگیري – آموزش
 • یادگیري با کامپیوتر بر اساس چه نظریه هایی تدوین شده است؟
 • شباهت بین کامپیوتر و انسان به عنوان پردازش کنندگان خبر

نام فایل: کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0