نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود سه جلد کتاب حقوق فناوری اطلاعات

دسته بندی :سایر کتاب ها 13 مهر 1397 نواندیشان 2544
کتاب حقوق فناوری اطلاعات

کتاب حقوق فناوری اطلاعات در سه جلد توسط طاهر حبیب زاده در دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. این کتاب ها با مقدمه دکتر حسین میرمحمدصادقی و پروفسور گرنت هاولز نوشته شده اند.

فهرست مطالب کتاب حقوق فناوری اطلاعات :

جلد اول: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

 • مروری بر تاریخچه ارتباطات بشری
 • مقدمه ای بر حقوق فناوری اطلاعات و تقسیم بندی های حوزه های مربوطه
 • خلاصه فصل

فصل دوم: مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی

 • دنیای کنونی دنیای Eهاست
 • تأثیر ارتباطات مدرن بر دنیای تجارت: ظهور تجارت الکترونیکی
 • معاملات الکترونیکی
 • روش های مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل سوم: وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران

 • تجارت الکترونیکی در آیینه تصمیمات حکومتی
 • موانع و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل چهارم: قانونگذاری در حوزه تجارت الکترونیکی در سطح بین المللی و منطقه ای

 • لزوم قانونمند کردن تجارت الکترونیکی
 • خصیصه قانونگذار و حقوق دان موفق در فضای سایبر
 • سازمان های بین المللی در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل پنجم: قانونگذاری در سطح ملی

 • مروری بر دو نظام حقوقی کامن لا و نوشته
 • قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیکی در سیستم های حقوقی مورد بحث
 • مختصری درباره قوانین مصوب در دیگر کشورها
 • خلاصه فصل

فصل ششم: بررسی مهمترین اصطلاحات قوانین تجارت الکترونیکی

 • داده پیام
 • ارتباط الکترونیکی
 • اصل ساز و مخاطب
 • واسطه
 • سیستم اطلاعاتی و سیستم اطلاعاتی مطمئن
 • واسط بادوام
 • شخص
 • قرارداد از راه دور
 • خلاصه فصل

فصل هفتم: مروری بر مطالعات تطبیقی

 • چند نکته در مطالعه تطبیقی
 • علت انتخاب سیستم های حقوقی مورد بحث و هدف ما از مطالعه تطبیقی
 • ارائه نقشه راه برای حل مسائل حقوقی در فضای مجازی
 • خلاصه فصل

نقد اول

پیوست ها:

 • پیوست 1: قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال 1996
 • پیوست 2: کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال 2005
 • پیوست 3: قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382

علائم اختصاری

منابع و مآخذ

جلد دوم: حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: بررسی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • حقوق تجارت الکترونیکی، بنای حقوقی جدیدی نیست
 • چند نکته در خصوص قراردادهای الکترونیکی
 • عناصر اصلی تشکیل قرارداد
 • بررسی شرایط اساسی انعقاد قرارداد در قراردادهای الکترونیکی
 • اشتباه و تدلیس در قراردادهای الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل دوم: قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام
 • اطلاعات لازم برای نمایش در وبسایت ها جهت انعقاد قرارداد
 • دعوت به معامله
 • ایجاب
 • قبول
 • خلاصه فصل

فصل سوم: شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

 • ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی
 • طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
 • شروط مختص قراردادهای الکترونیکی
 • شروط مندرج در قراردادهای استاندارد
 • چند نکته
 • خلاصه فصل

فصل چهارم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی
 • اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد
 • زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 • مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 • خلاصه فصل

فصل پنجم: وضعیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قراردادهای الکترونیکی

 • ترسیم عملکرد نماینده الکترونیکی
 • بررسی تطبیقی حقوق نمایندگی در روند انعقاد قراردهای سنتی
 • نگاهی کلی به نماینده الکترونیکی
 • وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
 • خطای نماینده الکترونیکی و تعیین شخص مسئول
 • چند مسئله
 • خلاصه فصل

نقد دوم

علائم اختصاری

منابع و مآخذ

جلد سوم: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

 • گذری بر قراردادهای الکترونیکی و نقشه راه برای حل موانع حقوقی با تکیه بر مسائل حقوق بین الملل خصوصی
 • مروری بر رژیم کنونی حقوق بین الملل خصوصی در جهان
 • بررسی عوامل ارتباط دهنده در حقوق بین الملل خصوصی و دیگر مفاهیم مربوطه
 • دیدگاه حمایتی نسبت به مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده

فصل دوم: قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح

 • قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران
 • قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق آمریکا

فصل سوم: تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از تعهدات قراردادهای الکترونیکی

 • دادگاه صالح در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران
 • دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادهای الکترونیکی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • دادگاه صالح در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق آمریکا

فصل چهارم: اصول و قواعد سنتی تعیین قانون حاکم در تعهدات قراردادی: بررسی تطبیقی

 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا

فصل پنجم: تعیین قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی

 • قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران
 • قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قراردادهای الکترونیکی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا
 • تعیین قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در حقوق آمریکا

نقد سوم

پیوست ها

 • پیوست 1: مقررات یکم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مصوب 2008
 • پیوست 2: مقررات یکم بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و شناسایی و اجرای آرا در موضوعات تجاری و مدنی مصوب 2000
 • پیوست 3: پیش نویس پیشنهاد قانون نمونه مربوط به صلاحیت قضایی و قانون قابل اعمال در قراردادهای مصرف کننده مصوب 2008
 • پیوست 4: کنوانسیون لاهه راجع به توافقنامه انتخاب دادگاه مصوب 2005

علائم اختصاری

منابع و مآخذ

جهت رعایت حقوق ناشر، نسخه کامل کتاب را می توانید از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0