نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه مبانی جغرافیای شهری دانشگاه پیام نور

جزوه مبانی جغرافیای شهری

جزوه مبانی جغرافیای شهری دانشگاه پیام نور که توسط دکتر سیدمهدی موسی کاظمی تهیه شده است را به صورت پاورپوینت در ۲۲۴ اسلاید از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. این جزوه برگرفته از کتاب مبانی جغرافیای شهری دکتر حسین شکویی می باشد.

فهرست کلی مطالب جزوه مبانی جغرافیای شهری :

فصل اول: حدود و قلمرو جغرافیای شهری 

 • چیستی جغرافیای شهری
 • محورهای اصلی در چهارچوب مطالعات جغرافیای شهری
 • مفهوم پراکندگی الگوهای فضائی در جغرافیای شهری
 • دیدگاه‌ها در بررسی الگوهای‌ فضائی توسعه ‌شهری
 • قلمروهای جغرافیای شهری
 • تعریف پدیده شهر و شهرنشینی
 • قلمرو مطالعات جغرافیای شهری سنتی
 • همگرایی و ارتباط جغرافیای شهری با علوم مجاور
 • قلمرو مطالعات جغرافیای شهری جدید
 • شبکه‌ها یا سیستمهای شهری
 • سیستم شهری و زیر سیستمهای میان شهری
 • نمونه‌هایی از تاثیر ارزشهای اجتماعی_ اقتصادی نظام حاکم بر شرایط داخلی شهرها
 • سیر تکوینی نظرات و مطالعات در جغرافیای شهری
 • نظریه ژرژ کهل (۱۸۴۱)
 • نظرات چارلز کُولی (۱۸۹۴)
 • مطالعات آلفرد هتنر (۱۸۹۵)
 • نظریه اتو اشلوتر (۱۸۹۹)
 • نظرات فردریک راتزل
 • نظرات الن چرچیل سمپل (۱۹۱۱-۱۸۹۷)
 • نظرات پتریک گدس (اوایل دهه ۱۹۲۰)
 • نظرات گریفیت تیلور (۱۹۴۶ )
 • دوره‌های تحول در مطالعات جغرافیای شهری
 • دوره جغرافیای سنتی (۱۹۵۵-۱۹۰۰)
 • دوره انقلاب کمّی (۱۹۷۰-۱۹۵۵)
 • دوره نظریه‌های اجتماعی و مکتبهای فلسفی (۱۹۷۰ به بعد)
 • رویکردها در موجهای تحول در جغرافیای شهری
 • رویکردهای علمی_ فلسفی در تحولات جغرافیای شهری
 • مکتبهای علمی_ فلسفی در تحولات جغرافیای شهری
 • اهمیت مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری
 • ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری
 • مدل سیستم اجتماع شهری
 • عوامل جهانی در ارتباط با مسائل شهری
 • سطوح مطالعاتی در جغرافیای شهری
 • پنج عامل اساسی در مطالعه کلان از شهرهای کشورهای جهان سوم
 • دیدگاه‌ها در تحلیل مسائل جغرافیای شهری
 • اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری
 • تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری
 • مدیران شهری و جغرافیای شهری
 • محیط محلّی و جغرافیای شهری
 • نتیجه‌گیری از سطوح نگرش تحلیل در جغرافیای شهری
 • مباحث ‌برجسته و جدید در جغرافیای شهری
 • جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی
 • جغرافیای شهری و نقش دولت‌ها
 • جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر
 • جغرافیای شهری، برنامه ریزی ‌شهری و گروه‌های اجتماعی
 • مدلهای مناسبات جغرافیدانان و برنامه ریزان با گروه های اجتماعی
 • جغرافیای شهری و توسعه پایدار
 • مفهوم توسعه پایدار شهری
 • مباحث تازه در جغرافیای شهری

فصل دوم: شهر و مفاهیم شهری 

 • ملاکهای شناخت شهر از روستا
 • ابعاد اکولوژیکی
 • اقتصاد و شرایط شغلی
 • خصیصه‌های اجتماعی_ فرهنگی
 • نگرشها نسبت به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا
 • نگرش جامعه‌شناختی
 • نگرش جغرافیایی
 • نظر کارشناسان سازمان‌ملل در شناخت شهر از روستا
 • نگرش جمعیتی
 • شناخت شهر بر پایه کارکرد اقتصادی
 • کارکردهای مورد تاکید در شناخت شهر از روستا
 • کارکرد شهرها در طول تاریخ
 • کارکردهای توزیع، مبادله و خدماتی شهر
 • ویژگی‌های روستایی در برابر ویژگی‌های شهری
 • مفهوم شهرنشینی
 • تفاسیر مختلف در مورد مفهوم شهرنشینی
 • ویژگی‌های شهرنشینی
 • مفهوم شهرگرائی و تفاسیر مربوط به آن
 • مفاهیم شهر و شهرک
 • تعاریف مادرشهر
 • ویژگی‌های کالبدی و اقتصادی مادرشهر
 • توپوگرافی اجتماعی مادرشهرها
 • حوزه مادرشهر
 • تعریف مگالاپلیس (ابرشهر)
 • مشخصات مگالاپلیس
 • مگالاپلیسهای معروف جهان
 • بخش مرکزی شهر
 • اجزاء شهر
 • ویژگیهای بخش مرکزی شهر
 • تعیین محدوده بخش مرکزی شهرها
 • نمونه‌هایی از بخش مرکزی شهرها
 • مفهوم حومه‌نشینی و حومه‌های شهری
 • تاریخچه حومه شینی
 • امتیازات حومه شینی
 • نظرات مخالفان حومه‌های شهری
 • عوامل موثر در توسعه حومه‌ها
 • مفهوم دهشهر
 • مشخصات منطقه دهشهر
 • مفهوم روستاشهر
 • مفهوم حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشینان شهری
 • فرایند ایجاد حاشیه‌نشینی
 • مشخصات ساخت و بافت فیزیکی مناطق حاشیه‌نشین
 • عوامل موثر در مهاجرتهای روستایی
 • تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از مهاجرتهای روستائی
 • عوامل مهاجرتهای روستایی به شهرها
 • ویژگی‌های شهرهای جهان سوم
 • رفتار اجتماعی و فضای شهری
 • آسیب‌شناسی‌اجتماعی و فضای شهری
 • موقع مطلق شهرها
 • موقع نسبی شهرها

فصل سوم: تاریخ شهرنشینی و جغرافیای تاریخی شهر

 • پیدایش حیات روی کره زمین
 • تاریخ سکونت روی کره زمین
 • ایجاد سکونتگاه‌های روستایی
 • ویژگی های سکونتگاه‌های شهری اولیه
 • هسته‌های اولیه شهرنشینی
 • نواحی منشا نخستین شهرها
 • شهرهای اولیه در ناحیه بین‌النهرین
 • شهرهای اولیه در نواحی رود نیل، رود سند و آناتولی
 • عوامل توسعه و نابودی شهرهای اولیه
 • ساخت شهرهای اولیه؛ دولتشهرهای سومری
 • نظام سیاسی دولت شهرهای سومری
 • ویژگی‌های شهرهای اولیه
 • عوامل شناخت شهر از روستا در آغاز تمدن بشری
 • پایگاه‌های تفکر در منشاء پیدایش شهرها
 • پایگاه تفکر جبرجغرافیایی
 • پایگاه تفکر پخش گرایی
 • پایگاه تفکر تکامل سکونتگاه‌ها
 • نظریه‌های مربوط به علل پیدایش شهرها
 • نظریه جامعه آبی (هیدرولیک)؛ مفهوم مازاد تولید
 • نظریه اقتصادی؛ شهر بعنوان مکان بازار
 • نظریه نظامی؛ شهر به عنوان یک محل دفاعی محکم
 • نظریه مذهبی: شهر بعنوان عبادتگاه
 • فرایند ایجاد شهرهای یونانی
 • ساختار و کارکرد شهرهای یونانی
 • محدودیت رشد شهرها و ایجاد کولونی‌های یونانی
 • ساختار شهرهای رومی
 • ویژگی شهرهای رومی
 • وضعیت شهرنشینی در دوره قرون وسطی و مقاطع آن
 • مورفولوژی شهرهای دوره قرون وسطی و عوامل توسعه آنها
 • کارکرد و ساخت اجتماعی شهرهای دوره قرون وسطی
 • عوامل مؤثر در شکل‌گیری و شکل‌یابی شهرهای قرون وسطی
 • ساخت و شکل شهر و گروه‌های تاثیرگذار در دوره رنسانس
 • نظرات معماران، نظریه‌پردازان شهری و مهندسان نظامی
 • طرح شهر آرمانی در دوره رنسانس
 • انواع شهرهای ماقبل صنعتی
 • ویژگی های شهرهای فئودالی
 • ویژگی های شهرهای تجاری
 • ویژگی های شهرهای استبدادگران
 • ویژگی‌های شهرهای صنعتی
 • تاثیرات انقلاب صنعتی در سازمان‌ شهر
 • پیدایش و رشد مکتبهای فلسفی_ سیاسی
 • شهر و شهرنشینی در دوره استعمار
 • ساخت فیزیکی شهرهای استعمارزده
 • ساخت اجتماعی شهرهای استعمار زده
 • خصیصه‌های شهرهای افریقا بعد از استقلال
 • شهر و شهرنشینی در دوره اسلامی
 • وجه مشخصه شهرهای اسلامی
 • چگونگی ایجاد شهرهای اسلامی
 • عناصر تشکیل دهنده مورفولوژی شهرهای اسلامی
 • دوره معاصر؛ شهرهای فراصنعتی و جدید
 • مشخصات ابرشهرها و شهرهای جهانی
 • ساخت اجتماعی و شیوه زندگی در شهرهای فراصنعتی

فصل چهارم: ساخت شهر 

 • مفهوم ساخت شهر
 • رویکردهای مطالعه ساخت شهر
 • رویکرد اکولوژیکی در مطالعه ساخت شهر
 • عوامل پایداری نظام اکولوژی شهری
 • مفهوم رقابت و جابجایی
 • مراحل اکولوژیکی گسترش شهرها
 • تفکرات مؤثر بر رویکرد اکولوژی شهری
 • رویکرد اقتصادی در مطالعه ساخت شهر
 • توزیع کاربری ها بر اساس ارزش اقتصادی از مرکز شهر
 • رویکرد نظام‌های فعالیت در مطالعه ساخت شهر
 • نظریه ارنست برگس؛ الگوی ساخت دوایر متحدالمرکز
 • نقد نظریه برگس
 • رد نظریه برگس
 • نقد مبتنی بر بسط نظریه برگس
 • نظریه همر هویت؛ ساخت قطاعی شهر
 • اصول تشکیل دهنده نظریه ساخت قطاعی شهر
 • نظریه؛ ساخت چند هسته‌ا‌ی
 • مفهوم هسته شهری و علل پیدایش هسته‌های شهری
 • تعداد و موقع ‌هسته‌های اصلی شهر
 • علل تشکیل ساخت چندهسته‌ای
 • نظریه پترمن در مورد شهرهای انگلستان
 • نظریه ساخت ستاره‌ای شکل
 • نظریه موریس دوی
 • نظریه کالوین اشمید؛ ساخت شهر با بررسی‌های آماری
 • نظریه رابرت دیکنسن؛ ساخت عمومی شهرها
 • نظریه ساخت طبیعی شهر
 • ساخت خطی یا کریدوری شهرها
 • محورهای اصول بررسی‌های مربوط به ساخت شهر
 • عوامل در تعیین ساخت شهرها
 • تغییرات در نظریه‌های اصلی ساخت و توسعه شهری
 • عوامل موثر در ساخت بخش مرکزی شهرها
 • مناطق در حال توسعه بخش مرکزی شهرها
 • توسعه بخش مرکزی شهرها و عوامل محدود کننده آن
 • ساخت منطقه واحدهای مسکونی
 • مناطق ایجاد واحدهای مسکونی جدید در شهر
 • عوامل مؤثر در انتخاب منطقه مسکونی
 • عوامل موثر در ساخت منطقه‌مسکونی
 • الگوهای ساخت منطقه‌مسکونی
 • عناصر شکل دهنده مورفولوژی شهر
 • عوامل موثر در در مورفولوژی و ساخت شهرها
 • رابطه نقش شهر با ساخت مورفولوژیکی آن

نام فایل:جزوه مبانی جغرافیای شهری دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0