نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب شیمی و حاصلخیزی خاک علیرضا حسن پور

کتاب شیمی و حاصلخیزی خاک

کتاب شیمی و حاصلخیزی خاک نوشته دکتر علیرضا حسن پور که در سال ۱۳۸۷ توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شد را به صورت PDF در ۲۳۲ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

فهرست مطالب کتاب شیمی و حاصلخیزی خاک :

پیشگفتار و مقدمه

فصل اول: مروری بر مبانی اساسی شیمی

 • اتم و ساختمان اتمی
 • عدد جرمی
 • عدد اتمی
 • ایزوتوپ
 • شعاع اتمی
 • ظرفیت
 • وزن اکی والان
 • نرمالیته
 • ملاریته
 • ملالیته

فصل دوم: فازهای جامد غیرآلی

 • کانی های اولیه
 • کانی های ثانویه
 • کانی های هالید
 • سولفیدها
 • اکسیدها، هیدورکسیدها و اکسی هیدروکسیدها
 • اکسیدهای آهن
 • اکسیدهای منگنز
 • هیدروکسید و اکسی هیدروکسید های آلومینیم
 • کانی های سیلیکاتی
 • شیمی بلورهای سیلیکاتی
 • ساختمان کانی های سیلیکاتی
 • جانشینی هم شکل
 • طبقه بندی کانی های سیلیکاتی
 • ساختمان کانی های فیلوسیلیکاتی
 • صفحات چهاروجهی و هشت وجهی
 • صفحه چهاروجهی
 • صفحه هشت وجهی
 • تقسیم بندی کانی های فیلوسیلیکاتی
 • کانی های ۱:۱
 • کائولینیت
 • آنتی گوریت
 • کانی های ۲:۱
 • گروه تالک و پیروفیلیت
 • گروه میکاها
 • اسمکتیت ها
 • ورمیکولیت ها
 • کلریت ها
 • کانی های رس حد واسط
 • کانی های رسی حاوی لایه های متداخل
 • آلوفان و ایموگولیت
 • کانی های رسی فیبری شکل
 • ساختمان کانی در رابطه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن
 • سطح ویژه کانی های خاک
 • گنجایش تبادل کاتیونی کانی های ثانویه خاک
 • شناسایی کانی ها به وسیله تجزیه با پراش پرتوایکس

فصل سوم: شیمی مواد آلی

 • تأثیر عوامل خاک سازی بر مقدار مواد آلی خاک
 • ترکیب شیمیایی مواد آلی خاک
 • جداسازی اجزای مواد آلی خاک
 • گروه های عامل و ویژگی های مربوط به بار الکتریکی
 • برهم کنش های بین مواد هومیک و فلزها

فصل چهارم: انواع بار در خاک

 • بارهای دائمی
 • بارهای وابسته به PH

فصل پنجم: تبادل کاتیونی

 • لایه مضاعف الکتریکی
 • لایه مضاعف هلموتز
 • تئوری لایه مضاعف گوی- چاپمن
 • تئوری لایه مضاعف اشترن
 • اثر ظرفیت کاتیون بر ضخامت لایه مضاعف پخش شده
 • اثر غلظت الکترولیت بر ضخامت لایه مضاعف پخش شده
 • ویژگی های واکنش های تبادل کاتیونی
 • برگشت پذیری
 • توازن شیمیایی یا استوکیومتری
 • سرعت واکنش
 • اثر جرم
 • قانون بار – غلظت
 • کاتیو نهای تکمیلی
 • اثر آنیون ها
 • اثر کلوییدهای خاص
 • جذب انتخابی کاتیون ها
 • جذب اختصاصی کاتیون ها
 • ثاب تهای تبادل کاتیونی و ضرایب انتخاب گری
 • معادله کار
 • معادله وانسلو
 • معادله گاپون

فصل ششم: پدیده های جذب آنیون ها و مولکول ها

 • گروه های عاملی سطحی
 • جذب غیراختصاصی آنیونها
 • دفع آنیو نها یا جذب منفی ۷۶
 • جذب الکتروستاتیک آنیو نها ۷۷
 • جذب مولکولی ۸۴
 • هم دماهای جذب ۸۵
 • معادله فرونلیچ ۸۷
 • معادله لانگ مویر

فصل هفتم: شیمی خاک های اسیدی

 • تئوری و اندازه گیری
 • هیدرولیز آلومینیم
 • ترکیبات آلومینیم در خاک
 • اثرات هیدرولیز آلومینیم بر خاک
 • اشکال مختلف اسیدیته خاک
 • اسیدیته ذخیره
 • اسیدیته غیرتبادلی
 • اسیدیته تبادلی
 • اسیدیته فعال
 • اسیدیته خاک های خنثی و قلیایی
 • اسیدیته خاک های آهکی
 • گنجایش بافری خاک
 • گنجایش بافری
 • عوامل اسیدی کردن خاک ها
 • عوامل طبیعی
 • عوامل انسانی
 • کاربرد کودهای شیمیایی
 • اثر pH خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی
 • کلسیم و منیزیم
 • آهن و منگنز
 • مس و روی
 • بر
 • مولیبدن
 • نیتروژن
 • فسفر

فصل هشتم: اکسیداسیون و احیا در خاک

 • گیرنده های الکترون یا اکسیدکننده ها
 • دهندگان الکترون یا احیا کننده ها
 • اکسیداسیون و احیا در خاک
 • پتانسیل رداکس

فصل نهم: ترکیب معدنی گیاهان

 • عناصر ضروری

فصل دهم: نیتروژن

 • شکل های نیتروژن خاک
 • نیتروژن معدنی
 • نیتروژن آلی
 • تعادل نیتروژن آلی – معدنی در خاک
 • تبدیل های نیتروژن در خاک ها
 • معدن یشدن نیتروژن آلی خاک
 • آمونیاک سازی
 • نیترات سازی
 • عوامل مؤثر بر نیترات سازی
 • عرضه یون آمونیوم
 • واکنش خاک
 • تهویه خاک
 • رطوبت خاک
 • دما
 • تعداد ریزجانداران مسئول
 • تثبیت آمونیوم
 • یون آمونیوم
 • تناوب خشکی و رطوبت
 • تأثیر کاتیون های دیگر
 • واکنش خاک
 • تثبیت نیتروژن
 • تثبیت ازت به روش هم زیست
 • تثبیت نیتروژن توسط گیاهان لگومینوز
 • تثبیت غیرهم زیستی ازت
 • نیترات زدایی
 • نقش ازت در گیاه
 • کودهای شیمیایی ازته
 • سولفات آمونیوم
 • اوره
 • نیترات آمونیوم
 • کودهای نیتروژنی کندرها
 • ترکیب کود
 • محاسبه مقدار کود
 • ضریب شوری در کودها
 • روش های مصرف کودشیمیایی

فصل یازدهم: فسفر

 • فسفر معدنی
 • کانی های فسفانه
 • فسفر آلی
 • اسیدهای نوکلییک
 • فسفات های اینوزیتول
 • فسفر جذب سطحی شده
 • تثبیت فسفر در خاک
 • نقش فسفر در گیاه
 • کودهای فسفر
 • سوپر فسفات ساده
 • سوپر فسفات ترپیل
 • فسفات آمونیوم
 • آمونیوم سولفات فسفات
 • فسفات آمونیوم اوره
 • اسید سوپرفسفریک
 • اصطلاحات مربوطه به کودهای فسفره
 • فسفر محلول در آب
 • فسفر محلول در سیترات
 • فسفر غیرمحلول در سیترات
 • فسفر قابل جذب کود
 • فسفر کل

فصل دوازدهم: پتاسیم

 • کانی های حاوی پتاسیم در خاک
 • اشکال پتاسیم در خاک
 • پتاسیم محلول
 • پتاسیم تبادلی
 • پتاسیم غیرتبادلی
 • پتاسیم ساختمانی
 • عوامل مؤثر بر قابلیت جذب پتاسیم در خاک ها
 • عوامل خاکی
 • عوامل گیاهی
 • تثبیت پتاسیم
 • کانی های رس
 • pH خاک
 • خشک و مرطوب شدن
 • کوددهی پتاسیم
 • یخ بستن و ذوب شدن
 • روابط کمیت – شدت
 • کودهای پتاسیم
 • افزایش کارایی کودهای پتاسیمی

فصل سیزدهم: گوگرد

 • گوگرد آلی
 • گوگرد معدنی
 • تبدیلات گوگرد در خاک
 • اکسیداسیون گوگرد
 • باکتری های اکسیدکننده گوگرد
 • عوامل مؤثر بر سولفاتی شدن
 • حرارت و رطوبت
 • پ – هاش
 • احیاء سولفات
 • گوگرد در گیاه
 • کودهای گوگردی

فصل چهاردهم: کلسیم

 • کلسیم در خاک های نواحی مرطوب
 • کلسیم در خاک های نواحی خشک
 • کلسیم در گیاه
 • کودهای کلسیم دار

فصل پانزدهم: منیزیم

 • مقایسه کلیسم و منیزیم در خاک
 • منیزیم در گیاه
 • کودهای منیزیم دار

فصل شانزدهم: عناصر کم نیاز

 • وضعیت عناصر کم نیاز در خاک های جهان
 • اثر فاکتورهای خاکی بر قابلیت جذب عناصر کم نیاز
 • واکنش خاک
 • مواد آلی
 • دما، رطوبت و نور
 • کمبود و سیمت
 • کودهای عناصر کم نیاز

منابع

جهت رعایت حقوق ناشر، نسخه کامل کتاب را می توانید از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید.

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. دانیال علیزاده گفته؛
  19:17 1402/03/07

  ممنون میشم این کتاب رو برام بفرستید
  من در تاریخ ۲۲ این ماه امتحان دارم این کتاب رو
  باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0