نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی (جلد اول – تئوری و تکنیک)

کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی

کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی (جلد اول – تئوری و تکنیک) نوشته والتر آر. فهر که توسط مهندس رضا صدرآبادی حقیقی، مهندس سیدحسن مرعشی و مهندس مهدی نصیری محلاتی ترجمه شده است و دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷۵ منتشر کرده است به صورت PDF در ۵۵۴ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی :

فصل اول: نقش اصلاح نبات در کشاورزی

 • خصوصیاتی که به وسیله اصلاح نبات بهبود یافته اند
 • علوم موثر در اصلاح واریته
 • مهارت های مورد نیاز اصلاح کننده

فصل دوم: روش های تولید مثل

 • فرآیندهای سلول در تولید مثل
 • تولید مثل جنسی
 • تولید مثل غیرجنسی

فصل سوم: اصول ژنتیک

 • علایم برای توصیف جمعیت ها و افراد
 • علایم مورد استفاده برای توصیف لاین های اینبرد
 • علایم مورد استفاده در این کتاب برای توصیف جمعیت ها، افراد و لاین ها
 • توارث یک ژن
 • توارث دو یا چند ژن

فصل چهارم: پلی پلوئیدی

 • ژنتیک اتوپلوئیدها
 • ژنتیک آلوپلوئیدها
 • پلی پلوئیدی طبیعی
 • پلی پلوئیدی مصنوعی

فصل پنجم: تنوع در تعداد و ساختمان کروموزوم

 • آنیوپلوئیدی
 • تغییر ساختمان کروموزوم

فصل ششم: توارث کمی

 • خصوصیات جمعیت
 • برآورد واریانس های ژنتیکی

فصل هفتم: قابلیت توارث

 • اجزای قابلیت توارث
 • انواع قابلیت توارث
 • عوامل موثر بر دقت برآورد قابلیت توارث

فصل هشتم: اینبردینگ

 • اثرات اینبردینگ
 • اهداف اینبردینگ
 • اینبردینگ در گونه های دیپلوئید
 • نزول ناشی از اینبردینگ در گونه های اتوپلی پلوئید
 • اینبردینگ در جمعیت های کوچک

فصل نهم: هتروزیس

 • برآورد هتروزیس
 • اصول ژنتیک هتروزیس
 • هتروزیس در ارقام دورگ گونه های اتوپلی پلوئید
 • استفاده از هتروزیس در تولید ارقام

فصل دهم: انتخاب والد

 • صفات مورد اصلاح
 • توارث صفت مورد اصلاح
 • منبع ریخته ارثی والدها

فصل یازدهم: معرفی گیاهان و تنوع ژنتیکی

 • منشأ تنوع ژنتیکی در طبیعت
 • تحصیل گیاهان معرفی شده
 • نگهداری و توزیع ریخته ارثی
 • ارزیابی گیاهان معرفی شده
 • استفاده از گیاهان معرفی شده
 • نتایج تنوع ژنتیکی ناکافی
 • کاهش آسیب پذیری ژنتیکی

فصل دوازدهم: تشکیل جمعیت به وسیله دورگ گیری

 • انواع جمعیت ها
 • اصول تشکیل جمعیت مرکب
 • روش مورد استفاده برای ایجاد جمعیت های مرکب
 • آرایش های کاشت برای تشکیل جمعیت به وسیله دورگ گیری
 • روش پلی کراس

فصل سیزدهم: روش های دورگ گیری مصنوعی

 • ساختمان و رشد و نمو زایشی
 • گل انگیزی
 • روش های دورگ گیری مصنوعی

فصل چهاردهم: دورگ گیری بین گونه ای

 • اهداف دورگ گیری بین گونه ای
 • روش های انتقال ژن

فصل پانزدهم: انتخاب دوره ای

 • ایجاد جمعیت های پایه
 • ارزیابی افراد در جمعیت
 • روش های اصلاح درون جمعیتی
 • انتخاب دوره ای تمام خواهری
 • انتخاب دوره ای در بین خانواده های خودبارور
 • روش های اصلاح بین جمعیتی

فصل شانزدهم: نر عمیقی ژنتیکی برای اصلاح جمعیت

 • ایجاد جمعیت
 • استفاده از جمعیت
 • اصلاح بین جمعیت ها

فصل هفدهم: افزایش بازده ژنتیکی

 • ملاحظات ریاضی
 • جمع آوری مقادیر برای معادله پیشگویی
 • مقایسه روش های اصلاحی متفاوت
 • افزایش بازده ژنتیکی سالانه در اصلاح نبات

فصل هجدهم: اثرات متقابل ژنوتیپ * محیط

 • انواع اثرات متقابل
 • ارزیابی اثرات متقابل ژئوتیپ * محیط
 • انتخاب مکان های آزمون
 • تخصیص منابع
 • ثبات عملکرد ژئوتیپ

فصل نوزدهم: روش های کرت های مزرعه ای

 • منابع تنوع
 • طرح های آزمایشی
 • وسایل برای ارزیابی موثر ژئوتیپ ها

فصل بیستم: اصلاح از طریق جهش

 • عوامل جهش زا
 • انواع جهش ها
 • مواد گیاهی که برای تیمار استفاده می شوند
 • عواملی که باید همراه با تیمارهای جهش زا مورد توجه قرار گیرند
 • نکات ایمنی در استفاده از مواد جهش زا
 • روش های اصلاح در گونه هایی که از طریق بذر تکثیر می شوند

فصل بیست و یکم: اصلاح برای مقاومت و آفات

 • انواع مقاومت های ژنتیکی
 • اثر متقابل ژنتیکی گیاه و آفت
 • نژاد های آفات
 • مکانیزم های مقاومت به بیماری
 • مکانیزم های مقاومت به حشرات
 • اصلاح برای مقاومت خصوصی
 • کاهش تغییرات در نژادها
 • حداقل نمودن برخورد با نژادهای آفت
 • اصلاح برای مقاومت عمومی

فصل بیست و دوم: روش بالک

 • روش اجرا
 • ملاحظات ژنتیکی
 • مزایا و معایب روش بالک

فصل بیست و سوم: روش بالک تک بذری

 • روش های جایگزین
 • پیشرفت سریع نسل
 • ملاحظات ژنتیکی
 • مزایا و معایب روش های بالک تک بذری

فصل بیست و چهارم: انتخاب توده ای در جومامع خودبارور

 • روش اجرا
 • ملاحظات ژنتیکی
 • مزایا و معایب انتخاب توده ای

فصل بیست و پنجم: روش شجره ای

 • روش اجرا
 • ملاحظات ژنتیکی
 • مزایا و معایب روش شجره ای

فصل بیست و ششم: آزمون زودرس نتایج

 • روش اجرا
 • ملاحظات ژنتیکی
 • مزایا و معایب آزمون زودرس نتایج

فصل بیست و هفتم: لاین های خالص، حاصل از هاپلوئیدهای مضاعف شده

 • وقوع طبیعی هاپلوئیدها
 • هاپلوئیدهای حاصل از تلاقی های بین گونه ای و جنسی
 • کشت بساک و گرده
 • مزایا و معایب عمومی هاپلوئیدهای مضاعف شده

فصل بیست و هشتم: روش تلاقی برگشتی

 • روش اجرا
 • ملاحظات ژنتیکی

فصل بیست و نهم: انواع ارقام زراعی

 • ارقام کلونی
 • ارقام لاینی
 • ارقام آزاد گرده افشان گیاهان دگر گرده افشان
 • ارقام ترکیبی
 • ارقام دورگ (F1)
 • ارقام F2
 • جمعیت های تلاقی ترکیبی
 • چندلینه ای ها

فصل سی ام: اصلاح ارقام دارای تکثیر غیرجنسی

 • منابع تنوع ژنتیکی
 • ارزیابی افراد
 • ازدیاد تجاری

فصل سی و یکم: اصلاح ارقام خود گرده افشان

 • معرفی محصول
 • انتخاب درون ارقام ناهمگن
 • دورگ گیری جهش یافته های مصنوعی

فصل سی و دوم: واریته های چندلینه ای

 • هدف از تولید مخلوط ها
 • تولید چندلینه ای
 • ارزیابی مخلوط ها
 • تولید بذر تجاری مخلوط ها

فصل سی و سوم: اصلاح و ارقام ترکیبی

 • تشکیل جمعیت
 • تشخیص کلون های برتر
 • ارزیابی ارقام ترکیبی آزمایشی
 • تولید بذر ترکیبی
 • بذر مورد استفاده برای تولید تجاری

فصل سی و چهارم: اصلاح ارقام دورگ

 • تشکیل جمعیت در حال تفکیک
 • اینبردینگ جمعیت
 • ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری
 • نکات خاص در رابطه با نر عقیمی سیتوپلاسم ژنتیکی
 • اصلاح لینه های اینبرد به وسیله تلاقی برگشتی
 • تهیه بذر اصلاح کننده

فصل سی و پنجم: تولید بذر دورگ

 • شروط تولید بذر دورگ
 • انواع بذر دورگ
 • تولید بذر والد
 • تولید بذر دورگ

واژه نامه

نام فایل:کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی (جلد اول – تئوری و تکنیک)

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0