نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع اسفراین | دانلود شش جلد تجدیدنظر طرح جامع اسفراین

دسته بندی ها : نقشه، طرح، پروژه شهرسازی 22 دی 1396 محمد عارف خیابانی 548 بازدید
طرح جامع اسفراین

تجدیدنظر طرح جامع اسفراین در قالب شش جلد توسط مهندسین مشاور مازند طرح تهیه شده است که لینک های دانلود هر شش جلد این طرح جامع در ادامه آورده شده است.

فهرست مطالب طرح جامع اسفراین :

جلد اول: مطالعات جغرافیایی و اجتماعی

شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

 • پیشینه تاریخی
 • روند توسعه شهر

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر

 • موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن (عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیبهای اصلی مؤثر در طرح و منطقه بندی آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنین سایر عوامل جغرافیایی محدودکننده توسعه شهر)
 • مسائل کلی زمی نشناسی (جنس خاک، زلزله، آبهای زیرزمینی و غیره)
 • منابع و نحوه تأمین آب شهر بر اساس اطلاعات موجود
 • مسائل هوا شناسی (حرارت، رطوبت، باد و غیره)
 • سیستم حرکت آب های سطحی (باران) و موقعیت مسی لها در شهر
 • نحوه دفع آب های سطحی (آب باران ) در شهر و معایب آن

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر

 • خصوصیات جمعیت و ترکیب آن (وضع جمعیت در گذشته و حال، میزان و وضعیت مهاجرت، جنس، گرو ههای سنی، بعد خانوار و …) با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدی شهر
 • تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف، براساس اطلاعات آماری موجود و در مواقع لزوم از طریق آمارگیری نمونه ای در محل

جلد دوم: مطالعات اقتصادی

خصوصیات اقتصادی شهر

 • اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات)
 • میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخشهای فعال مختلف اقتصادی و میزان و نسبت درصد اشتغال درآن بخشها و میزان و نسبت درصد بیکاری در شهر براساس آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • مسایل مربوط به ارزش زمین، ساختمانها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر و شناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش تعیین کننده داشته اند.
 • هزینه های مربوط به مسکن (قیمت تمام شده، وضع خرید و فروش، اجاره و غیره) و امکانات مختلف سرمایه گذاری در زمینه مسکن در شهر
 • برنامه های آتی دولت و ارگان های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر به تفکیک بخش های مختلف (صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات) همراه با تعیین میزان سرمایه گذاری لازم در هر بخش

امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر

 • امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر
 • چگونگی رشد درآمدها و اعتبارات شهرداری و سایر سازمان های مؤثر در عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده
 • امکانات تأمین مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر
 • امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالی تهای عمرانی شهر
 • امکانات و مشکلات جذب، آموزش و سازماندهی نیروی انسانی متخصص در زمینه برنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی شهر، به منظور تجهیز شهرداری و سایر سازمان های مربوط
 • چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات و وظایف شهرداری و سایر سازما نهای مؤثر در عمران شهر

جلد سوم: خصوصیات کالبدی شهر

خصوصیات کالبدی شهر

 • نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر
 • وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری (آموزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی، ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و غیره) و تعیین کمبودها و نیازها در وضع موجود
 • نحوه توزیع خدمات محله ای (آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و غیره) در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجایش شعاع کارکرد هر یک از خدمات
 • بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر
 • تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر، از طریق بازدیدهای محلی و نمونه برداری از ساختمان ها
 • وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح و کیفیت ساختمان (قابل استفاده، مرمتی و تخریبی) تجهیزات و تأسیسات بهداشتی و غیره از طریق بازدیدهای محلی و نمونه برداری از ساختمان ها
 • مسایل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و نواحی مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر
 • وضع مالکیت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی (شهرداری، اوقاف، سازمان زمین و سایر سازمان های عمومی).
 • وضع بناها و محوطه های تاریخی، با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان های مربوط
 • موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری (آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و …) سرانه ها، کمبودها، محدودیت ها و امکانات گسترش آنها
 • وضع کیفی و کمی تجهیزات شهری (کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله، آتش نشانی و …) کمبودها و مشکلات موجود در این زمینه
 • وضع شبکه بندی خیابان ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابر و تقاطع ها (طول، عرض، شیب، نوع پوشش و غیره)
 • مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر سیستم ارتباطی، حجم، کیفیت، نحوه کنترل، مشکلات مربوط به نقاط و گره های رفت و آمد، تعداد وسایط نقلیه عمومی و خصوصی، تعداد تصادفات، حجم عبور و مرور در مسیرها و نقاط بحرانی و غیره

جلد چهارم: تجزیه، تحلیل، استنتاج از بررسی ها و ارایه الگوهای توسعه فضایی شهر

نتایج مربوط به شهر

 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود
 • پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده
 • پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
 • ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، تعیین جهات و حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
 • پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده، امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط سایر سازمان های مؤثر در عمران شهر
 • برآورد کمبود ها (کمی و کیفی) و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی (شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضلاب، دفع آب های سطحی، تلفن، گاز و غیره)، خدمات رفاهی (آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضای سبز و غیره) و سایر کارکردهای اصلی شهر (تجاری، اداری و غیره) و امکانات رفع نیازهای مزبور در آینده
 • سنجش و ارزیابی عملکرد مجری و اسناد برنامه ریزی شهر
 • تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی مورد توجه قرار گیرد
 • جمع بندی، تنظیم و مقایسه راه حل های به دست آمده برای رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و الگوی پیشنهادی
 • طرح ساختاری و ارائه الگوهای توسعه فضایی شهر

جلد پنجم: تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر

تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)

 • نقشه نوع استفاده از اراضی شهر
 • نقشه مراحل مختلف توسعه آتی
 • نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات شهر
 • نقشه محدوده های پیشنهادی شامل: حریم شهر (حوزه استحفاظی، محدوده قانونی و محدوده خدماتی شهرداری)
 • نقشه شبکه ارتباطی شهر اسفراین (خیابان های موجود و پیشنهادی)
 • نقشه درجه بندی و عرض خیابان ها
 • نقشه مرحله بندی اجرای پروژه خیابان ها و سایر پروژه های مربوط به شهرداری
 • نقشه شیب خیابان ها و نحوه دفع آب های روزمینی در شهر
 • نقشه های مربوط به تفکیک وظایف شهرداری و سایر سازمان های مسئول در عمران شهر
 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
 • پیش بینی نیازهای آتی شهر در زمینه تأسیسات شهری (از قبیل آب، فاضلاب، برق و تلفن) با توجه به مطالعات سازمان های مسؤول، تعیین اولویت ها و امکانات تأمین آنها در دوره های برنامه ریزی مورد نظر
  پیش بینی نحوه ایجاد و توسعه تجهیزات شهری (کشتارگاه، غسالخانه، آرامستان، سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره)
 • ارائه پیشنهادها و توصیه های کلی، در زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانات رشد و توسعه اقتصادی شهر، به منظور تکمیل و تحقق هر چه بیشتر پیش بینی های طرح توسعه و عمران شهر
 • اقدامات پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری

تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر

 • برنامه عمرانی میان مدت شهر، شامل کلیه کارهای عمرانی که طبق طرح توسعه و عمران شهر باید به وسیله شهرداری، سازمان های دولتی و سایر بخش ها در شهر به مرحله اجرا درآید.
 • برنامه عمرانی کوتاه مدت ( ۵ ساله شهرداری) با توجه به مفاد قانون نوسازی و عمران شهری با قوانین جایگزین آن
 • برنامه عمرانی کوتاه مدت ( ۵ ساله) تفکیک شده، مربوط به سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر، آموزش و پرورش، بهداشت و غیره
 • گزارش های توجیهی، نمودارها و جدول های مربوط به زما نبند ی برنام هها، اولویت ها، پی شبینی اعتبارات و تقسیم آنها در بخش ها و دوره های اجرایی و همچنین سازمان و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای طرح ها و برنامه ها

جلد ششم: کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

 • تعاریف خاص
 • پهنه بندی استقرار کاربری اراضی
 • منطقه بندی
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین (مجاز، مشروط و ممنوع)، تفکیک و احداث بنا در مناطق ۱۰ گانه
 • ضوابط مربوط به تفکیک زمین و احداث بنا در اراضی مسکونی
 • ضوابط ترافیکی (ضوابط مربوط به معابر و گذرها)
 • مقررات مشترک (مورد عمل در تمام یا بعضی مناطق)
 • پیوست ها

نام فایل: طرح جامع اسفراین | شش جلد تجدیدنظر طرح جامع اسفراین

دانلود فایل: جلد اول | جلد دوم | جلد سوم | جلد چهارم | جلد پنجم | جلد ششم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
  0