طرح جامع شوط | طرح توسعه و عمران شهر شوط

بازدید: 3318 بازدید
طرح جامع شوط

طرح توسعه و عمران یا همون طرح جامع شوط توسط مهندسان مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است. این طرح جامع را به صورت PDF در ۷ جلد از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب جلدهای طرح جامع شوط :

جلد اول طرح جامع شوط : ارزیابی طرح توسعه (هادی) شهری

مقدمه
ارزیابی طرح توسعه شهری شهر شوط
ارزیابی جمعیت
ارزیابی تراکم جمعیتی
ارزیابی تراکم مسکونی
ارزیابی کاربری زمین
ارزیابی شبکه ارتباطی
جمع بندی
منابع و مآخذ

جلد دوم طرح جامع شوط : بررسی کل منطقه ای

مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
نحوه توزیع جمعیت در منطقه
وضع ارتباطات در منطقه
اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
برنامه های بخشی- منطقه ای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ شهر
منابع و مآخذ

جلد سوم طرح جامع شوط : بررسی حوزه نفوذ

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
منابع طبیعی (جنگل ها، مراتع، معادن، منابع آب و غیره)
تعداد و نحوه استقرار آبادی ها
وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر، و سیستم حمل و نقل موجود
وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها
موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت، تفکیک جمعیت شهری و روستایی، میزان رشد و وضع کلی مهاجرت) با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
خصوصیات اقتصادی (میزان تولید و وضع اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی و استعدادهای بالقوه، قطب های جاذب اقتصادی و موانع عمده در راه توسعه اقتصادی) حوزه نفوذ شهرستان شوط
برنامه های عمرانی ملی و یا منطقه ای در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین برنامه های بخشی-منطقه ای عمرانی (تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و رو بنایی و خدمات رفاهی) و تولیدی (صنعت، کشاورزی و غیره)، همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط به هر بخش

جلد چهارم طرح جامع شوط : بررسی و شناخت شهر (بخش اول: محیطی – جمعیتی – اقتصادی)

شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر
امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری و شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر
منابع و مآخذ

جلد چهارم طرح جامع شوط : بررسی و شناخت شهر (بخش دوم: کالبدی)

نحوه استفاده از اراضی شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر
وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری و تعیین کمبودها و نیازها در وضع موجود
نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر، با در نظر گرفتن گنجایش و شعاع عملکرد
بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر
تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
وضعیت کلی ساختمانها در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح و کیفیت ساختمان، تجهیزات و تأسیسات بهداشتی و غیره
مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر
وضع مالکیت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی
موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکههای تأسیسات شهری
وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر

جلد پنجم طرح جامع شوط : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر
نتایج مربوط به شهر

جلد ششم طرح جامع شوط : تهیه طرح ها و برنامه های شهر و حوزه نفوذ

تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)
تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر

جلد هفتم طرح جامع شوط : کلیه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

تعاریف مفاهیم
ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در محدوده شهر
اساس طرح های جامع (توسعه عمران)
ضوابط معماری و سیمای شهری
ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در حریم شهر
ضوابط و مقررات درخواست تفکیک و احداث ساختمان

نام فایل:طرح جامع شوط | طرح توسعه و عمران شهر شوط

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب