نقاط عطف و نشانه های شهری مقالات شهرسازی

“نشانه” عنصر طبیعی یا مصنوعی هستش که به لحاظ شکل و عملکرد با محیط اطراف متفاوته و موجب ارتقای تصویر ذهنی جامعه…