Trim کردن یک خط در GIS دانلود و آموزش نرم افزار

Trim کردن یک خط در GIS می تواند از یک تقاطع با خط دیگر یا از طریق وارد کردن یک طول مشخص…