دست مصنوعی که حس دارد مهندسی پزشکی

فیزیلوژیست و مهندس ” تاد کویکن” مشغول ساخت دست مصنوعی است که با سیستم عصبی انسان در ارتباط است – حرکت، کنترل،…