تعادل فضایی مقالات شهرسازی

یکی مسائل اصلی که در طراحی شهر ها و فضاهای شهری باید مد نظر قرار گرفته بشه، تعادل فضایی هستش، مطالب مرتبط…