آموزش Space syntax خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

برای فهم بهتر رابطه بین فرم های فضایی و فرآیندهای اجتماعی روش های تحلیل فضایی متنوعی ابده شده و توسعه پیدا کرده…