تکنیک مدوله سازی SC-FDMA مقالات مهندسی برق

تکنیک مدوله سازی SC-FDMA یک روش مدولاسیون مشتق شده از OFDM است که شباهت و پیچیدگی یکسانی با OFDM دارد. اغلب از آن…