شیوه نامه فنی و اجرایی احداث باغ بام مهندسی فضای سبز

شیوه نامه فنی و اجرایی احداث باغ بام که توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد تهیه شده است را به…