کتاب طراحی واحدهای فرآیندی با PDMS دانلود و آموزش نرم افزار

کتاب طراحی واحدهای فرآیندی با PDMS (Plant Design Management System) توسط مهندس پرویز پورمرجان تهیه و تألیف شده است که به صورت…