طرح جامع گردشگری Amherst نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع گردشگری شهر Amherst یا همون RECREATION & PARKS MASTER PLAN که در مورد وضعیت گردشگری این شهر بوده و برخی…