کتاب سيستم های مديريت توليد مدیریت و حسابداری

خلاصه کتاب سیستم های مدیریت تولید (با مدیریت یکپارچه) ترجمه مهدی غضنفری و مهندس سروش صغیری که توسط دانشجویان دانشگاه علوم و…