میکروارگانیسم مقالات مهندسی شیمی

مقاله جداسازی و مطالعه میکروارگانیسم ها از نمونه های نفتی برای کاربرد در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی ترجمه مقاله Isolation…