بوسترپمپ مقالات مهندسی برق

 آشنایی با بوسترپمپ بوسترپمپ به دستگاهی اطلاق می شود که دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند…