تکنولوژی RMI مهندسی کامپیوتر

معرفی تکنولوژی RMI: تکنولوژی RMI به منظور دسترسی به اشیا راه دور (remote object) و همچنین انتقال اشیا در داخل یک شبکه…