کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای کتاب های شهرسازی

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط علی اکبر رسولی تهیه…