نرم افزار Expert Choice دانلود و آموزش نرم افزار

نرم افزار Expert Choice 11 نرم افزاری قدرتمند برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره، تعیین اولویت اهداف و ارزیابی گزینه ها…