الگوریتم پرندگان دانلود و آموزش نرم افزار

الگوریتم تجمع ذرات که به نام انگلیسی Particle Swarm Optimization معروف است یا به اختصار به آن PSO هم می گویند برگرفته…