ارتباط مدیریت ریسک با اصول اخلاقی مدیریت و حسابداری

اجازه بدهید دیدگاه خود را ابتدا با گزاره مثبت به این صورت بیان کنیم : اول اینکه اگر یک سازمان می خواهد…