تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع مدیریت و حسابداری

مقدمه اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکتها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می شود….