خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

شماره 37 مجله تخصصی کهربا آنچه در این شماره می خوانید: آشنایی با دکتر سیاوش الموتی- مخترع کد بلوک-فضا رمزگشایی مغز-فرصت ها…