ژن‌های مادری زیست شناسی

یک بررسی جدید بر روی dna میتوکندری در سلول‌های مگس سرکه شواهدی در این باره در اختیار گذاشته است که چرا افراد مونث در…