برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (crp) مهندسی صنایع

عبارتست از عمل تخمین، اندازه‌گیری، تنظیم حدود و سطوح ظرفیت. فرآیند تخمین آن است که چه مقدار از منابع، نیروی انسانی وماشین‌آلات…