آموزش VHDL مهندسی برق

در سال های قبل از ۱۹۸۶ زبان های توصیف سخت افزار متنوعی مانند ABEL و PAL ASM و … توسط شرکت های…