خوردگی مقالات مهندسی شیمی

خوردگی در اثر جریان های سرگردان Stray Current بدترین خوردگی که برای فلزات کار گذاشته شده در خاک بوجود می آید ….