کتاب Bilingual texts in general management کتاب های مدیریت و صنایع

کتاب زبان تخصصی مدیریت با عنوان Bilingual texts in general management که توسط ملیکا ملک آرا، محسن صادقی نیه، الهام خورسند و…