ژورنال کم اعتبار پژوهش و گزارش

راه های متعددی برای شناسایی یک ژورنال کم اعتبار وجود دارد. عمده این ژورنالها در یک مشخصه مشترک هستند که از نویسندگان…