افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان پروژه مهندسی برق

پروژه افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان توسط سید علیرضا عالی مرد و با راهنمایی مهندس سرپاک برای دریافت درجه…