پیش بینی عمر خزشی پره توربین گازی پایان نامه مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان پیش بینی عمر خزشی پره توربین گازی که توسط اسماعیل پورسعیدی…