پروژه ارزیابی پیاده راه نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه ارزیابی پیاده راه بازار تهران توسط مهندس الهام فلاح منشادی، مهندس سارا حبیبی و مهندس امیر روحی و با نظارت علمی…