مدترونیک مهندسی پزشکی

مد ترونیک سیستم خاصی طراحی کرده که دارای پیچ های مخصوص ستون فقرات است. سیمان استخوانی از طریق این پیچ‌ها به نواحی…