جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت مقالات شهرسازی

بحث مشارکت افراد در جامعه مدرن توجه بیشتری را در دهه اخیر به خود جلب کرده است. در این زمینه عمده تأکید…