پنج دانشمند برتر زن فناوری و تکنولوژی روز

هر سال پنج دانشمند برتر زن از هر قاره به دلیل مشارکت‌ در تحقیقات تخصصی و بازخورد مهم دستاوردهایشان در جوامع سراسر…