پمپها و کاربرد آنها در صنايع غذايي مهندسی کشاورزی

پمپها تامین کننده انرژی دینامیکی سیالات هستند. به عبارت دیگر پمپها تجهیزاتی هستند که انرژی الکتریکی خود را به سیالات منتقل کرده…