کتاب مباحث بنیادی پل های بتنی کتاب های مهندسی عمران

کتاب مباحث بنیادی پل های بتنی که توسط سیدمحمود حسینی تألیف و ترجمه شده است و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷۱…