گذرگاه سد هوور نقشه، طرح، پروژه عمران

این پل حامل قسمتی از جادۀ اصلی شماره ۹۳ ایالات متحده است که گرد نۀ جادۀ قدیمی در اطراف و بالای دیوارۀ…