فناوری و تکنولوژی روز

خصلت مشترک نابغه ها نابغه‎ ها در چه خصلتي مشترك ‎اند؟ البته همه‎ آن‎ها با خلاقيت بسيار به دستاوردهاي عظيمي دست يافته‎…