خوردگی اتمسفری مهندسی مواد

مقدمه خوردگی ناشی از اتمسفرهای مختلف به تنهایی از نظر هزینه و تناژ بیش از هر محیط خورنده دیگر، باعث انهدام و…