اشیا اندرویدی مهندسی کامپیوتر

مفهوم اشیا اندرویدی در واقع برگرفته از اینترنت اشیا می باشد، اما در مورد بکارگیری این مفهوم در مورد گوشی های هوشمند…