مکان یابی مناطق مناسب برای ایجاد فضای سبز نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

فضای سبز شهری، از جمله کاربری‌هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. شهر یزد، از جمله…