پروژه کریر بیمارستان پروژه مهندسی مکانیک

نمونه پروژه کریر (Carrier) آشنایی با بخش هاي الزامی یک بیمارستان که توسط مرتضی رضایی و صمد جلودار در دوره كارشناسی مهندسی…